Därför har vi en styrelse


Styrelsen företräder föreningen och ansvarar bl a  för den löpande verksamheten. Det gäller allt från  underhåll av föreningens egendom till ekonomi. Vidare är också styrelsen ansvarig för att kalla till föreningsstämma och att en årsredovisning upprättas. Till sin hjälp har styrelsen föreningens stadgar att rätta sig efter.

-Tycker du att det verkar intressant med styrelsearbete?


Till vår valberedning kan du anmäla ditt intresse om att få arbete i styrelsen eller sitta med som suppleant. Styrelsen väljs varje år på årsmötet och där har du sedan möjlighet att bli invald.

I Styrelsen finns lite olika funktioner. Här nedan kan du läsa lite om dom olika rollerna.


Styrelseordförandens ansvar är att kalla till och leda styrelsemöten, se till att det förs protokoll samt kalla suppleanter om ordinarie ledamöter har förhinder.


Kassören ansvarar för  föreningens ekonomi. Kassören sköter bland annat bokföringen, ansvarar för alla in och utbetalningar, ser till att skatter och avgifter betalas samt gör årsbokslut och deklaration. Kassörsposten är oftast den mest krävande posten och har tillsammans med ordförandeposten också störst ansvar.


Sekreterarens ansvar är att förbereda styrelsemöten samt att föra protokoll. Det är en fördel att välja en sekreterare som har lätt för att uttrycka sig i skrift och som på ett bra sätt kan beskriva vilka beslut som har fattats.


En suppleant fungerar som en ersättare i styrelsen. Om en styrelseledamot inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter är det suppleanten som tar över. I vissa föreningar deltar suppleanterna på alla styrelsemöten. Om du vill vara med i styrelsen men inte ha samma ansvar kan du börja med att delta som suppleant.

Möt vår styrelse


Styrelsen leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna och ansvarar för förvaltningen. Du är med och väljer styrelse bland din bostadsrättsförenings medlemmar. Just nu är det följande personer som ingår i tallbackens styrelse:

Ivan Lindmark

Ordförande


070-343 54 73

Rolf Andersson

Vice ordförande


070-399 88 60

Marie-Anne Lindmark

Vicevärd/Ledarmot


070-312 78 21

Anita Hellstrand

Sekreterare/Ledarmot


070-510 20 17

Anette Åslund

Ledarmot


070-673 77 25

Camilla Åslund

Suppleant


070-681 75 52

Monica Sjödin

Suppleant


070-378 04 16