Brf 

Tallbacken

Därför har vi en styrelse


Styrelsen företräder föreningen och ansvarar bl a  för den löpande verksamheten. Det gäller allt från  underhåll av föreningens egendom till ekonomi. Vidare är också styrelsen ansvarig för att kalla till föreningsstämma och att en årsredovisning upprättas. Till sin hjälp har har styrelsen föreningens stadgar att rätta sig efter.

-Tycker du att det verkar intressant med styrelsearbete?


Till vår valberedning kan du anmäla ditt intresse om att få arbete i styrelsen eller sitta med som suppleant. Styrelsen väljs varje år på årsmötet och där har du sedan möjlighet att bli invald.

I Styrelsen finns lite olika funktioner. Här nedan kan du läsa lite om dom olika rollerna.


Styrelseordförandens ansvar är att kalla till och leda styrelsemöten, se till att det förs protokoll samt kalla suppleanter om ordinarie ledamöter har förhinder.


Kassören ansvarar för  föreningens ekonomi. Kassören sköter bland annat bokföringen, ansvarar för alla in och utbetalningar, ser till att skatter och avgifter betalas samt gör årsbokslut och deklaration. Kassörsposten är oftast den mest krävande posten och har tillsammans med ordförandeposten också störst ansvar.


Sekreterarens ansvar är att förbereda styrelsemöten samt att föra protokoll. Det är en fördel att välja en sekreterare som har lätt för att uttrycka sig i skrift och som på ett bra sätt kan beskriva vilka beslut som har fattats.


En suppleant fungerar som en ersättare i styrelsen. Om en styrelseledamot inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter är det suppleanten som tar över. I vissa föreningar deltar suppleanterna på alla styrelsemöten. Om du vill vara med i styrelsen men inte ha samma ansvar kan du börja med att delta som suppleant.

Möt vår styrelse


Styrelsen leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna och ansvarar för förvaltningen. Du är med och väljer styrelse bland din bostadsrättsförenings medlemmar. Just nu är det följande personer som ingår i tallbackens styrelse:

Ivan Lindmark

Ordförande


070-343 54 73

Anette Åslund

Ledarmot


070-673 77 25

Rolf Andersson

Vice ordförande


070-3998860

Anita Hellstrand

SuppleantCamilla Åslund

Vicevärd


070-681 75 52

Hans Lundblad

Suppleant


070-524 38 23

Monica Sjödin

Sekreterare


070-378 04 16

Brf. Tallbacken


Maila oss:

info@brftallbacken.com

© All Rights Reserved.

Brf. Tallbacken, 2017


Org, 789200-1111